Ma być industrialnie ale świątecznie, z zabawą – skoro bal – to bal! No i nie wolno zapomnieć o pomarańczu – to ważny kolor.Ważny dla Inustriady!

It’s supposed to be industrial but festive, with fun – since prom – is prom! And don’t forget about the orange – it’s an important colour. Important for the Inustrial!

INDUSTRIADA – jak pisze Wikipedia – jest to największy jednodniowy festiwal kultury dziedzictwa poprzemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Odbywa się co roku w czerwcu na terenie województwa śląskiego w obiektach należących do Szlaku Zabytków Techniki.

INDUSTRIADA – as Wikipedia writes – is the largest one-day festival of post-industrial heritage culture in Central and Eastern Europe. It takes place every year in June in the Silesian Voivodeship in facilities belonging to the Industrial Monuments Route.

Bal i święto – bo to X – jubileuszowa Industriada.

A ball and a feast – because it’s the 10th anniversary of the Industriad.

Zaproszono nas – t.j. Śląskie Towarzystwo Fotograficzne, do pokazania – jak w poprzednich latach – wystawy fotograficznej z tej okazji.

We have been invited – i.e., the Silesian Photographic Society – to show – as in previous years – a photographic exhibition on this occasion.

Traf chciał, że kilkanaście dni wcześniej pojechałem na industrialny plener z synem – do ruin KWK Mysłowice. Zdjęcia były – pomysł na pracę pojawił się również…

The case was that a dozen or so days earlier I went to the industrial open air with my son – to the ruins of the Mysłowice Coal Mine. The photos were – the idea for the work appeared also…

Indubal – Galeria

Indus’ Baal’s – Gallery

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.