Projekt „Pomiędzy Problemem a Tajemnicą” powstał dosyć spontanicznie. Śląskie Towarzystwo Fotograficzne przygotowywało się do wystawy zbiorowej o takim właśnie temacie. Ponieważ każdy z uczestników wystawy miał do zagospodarowania jedną ramę, to początkowo myślałem o jakiejś pojedynczej pracy, która nawet powstała, ale szybko zmieniłem swoją koncepcje.

The project “Between the Problem and the Mystery” was created quite spontaneously. The Silesian Photographic Society has been preparing for a group exhibition on this topic. Since each of the participants of the exhibition had one frame to manage, at first I was thinking about some single work, which even came into being, but I quickly changed my concept.

Zamiast pojedynczej pracy powstał bardzo osobisty projekt złożony z trzech tryptyków.

Instead of a single work, a very personal project consisting of three triptychs was created.

To co pozwala ludziom być razem ze sobą przez bez mała 60 lat i nadal wyzwala w ich oczach radość ze spojrzenia na tę drugą osobą to wielka tajemnica. Wielką tajemnicą jest również to co czeka ich wtedy, gdy staną na drugim brzegu mitycznego Hadesu. A czas jest nieubłagany i odciska swoje bezwzględne i nieodwracalne piętno… i to stanowi problem, z którym prędzej czy później każdy będzie się zmagał… Ważne aby był wtedy ktoś, kto potrzyma za rękę i odpowie na Twój uśmiech uśmiechem.

What allows people to be together for almost 60 years and continues to bring joy to their eyes from looking at the other person is a great mystery. A great mystery is also what awaits them when they stand on the other side of the mythical Hades. And time is inexorable and it leaves its ruthless and irreversible mark… and this is a problem that sooner or later everyone will be struggling with… The important thing is that there is someone who will hold your hand and respond to your smile with a smile.

Na wystawę wybrałem środkowy tryptyk i to właśnie ta praca zawisła w Parku Tradycji Siemianowickiego Domu Kultury.

I chose the middle triptych for the exhibition and it was this work that hung in the Siemianowice Cultural Center’s Tradition Park.

Pomiędzy Problemem a Tajemnicą – Galeria

Between the Problem and the Mystery – Gallery

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.