Kirkut w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, został założony z inicjatywy kazimierskiej gminy żydowskiej w 1851 roku. Grunt pod cmentarz został podarowany kazimierskiemu kahałowi przez Motka Herzberga. Na cmentarzu chowano miejscowych Żydów do czasów II wojny światowej.

Jewish cemetery in Kazimierz Dolny on Vistula River was established on initiative of Jewish community in 1851. Ground for the cemetery was donated to the kehilla by Motek Herzberg. Local Jews were buried on the cemetery until World War II.

W czasie wojny odbywały się tutaj hitlerowskie egzekucje wykonywane na ludności polskiej i żydowskiej. Decyzją władz niemieckich dokonano zniszczenia cmentarza a nagrobne macewy posłużyły wybrukowaniu drogi dojazdowej i dziedzińca Gestapo, która mieściła się w klasztorze OO. Franciszkanów.

During the war, Nazi executions of Polish and Jewish people took place here. By the decision of German authorities the cemetery was destroyed and tombstones were used to pave an access road and a courtyard of Gestapo, which was located in Franciscan monastery.

W 1984 roku z odzyskanych i uratowanych płyt nagrobnych został wzniesiony symboliczny pomnik nazywany kazimierską „ścianą płaczu”. Projektantem pomnika był inżynier architekt Tadeusz Augustynek. „Ściana płaczu” przecięta jest szczeliną na dwie części, co symbolizować ma tragiczny los polskich Żydów. Płyty nagrobne pogrupowano zgodnie z obowiązującym na cmentarzach żydowskich podziałem na kwatery męskie i kobiece: po lewej umieszczono w większości nagrobki kobiet, po prawej – mężczyzn Część nagrobnych płyt umieszczono w ziemi, przed i za pomnikiem.

In 1984 the recovered and saved tombstones were used to erect a symbolic monument called the “Wailing Wall”. The monument was designed by the architect Tadeusz Augustynek. The “Wailing Wall” is cut with a slit in two to symbolize the tragic fate of Polish Jews. The tombstones have been grouped according to the obligatory division into male and female sections in Jewish cemeteries: on the left most of them are tombstones of women, on the right – of men.

Galeria projektu (Project Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.