„KTO NIE PAMIĘTA HISTORII SKAZANY JEST NA JEJ PONOWNE PRZEŻYCIE”

“WHO DOES NOT REMEMBER HISTORY IS DOOMED TO RELIVE IT.”

George Santayana

1 100 000   Żydów (Jews)

    150 000   Polaków (Polish people)

       23 000   Romów (Romanies)

       15 000   Sowieckich Jeńców Wojennych (Soviet POWs)

        25 000   Więźniów innych narodowości (Prisoners of other nationalities)

Auschwitz-Birkenau

W tym tragicznym miejscu byłem pierwszy raz dawno temu – jak większość ludzi z mojego pokolenia – z wycieczką szkolną. Nie wiele z tamtej wycieczki pamiętałem i nie wiele z niej – mając te kilkanaście lat – zrozumiałem.

I was in this tragic place for the first time long ago – like most people of my generation – with a school trip. I didn’t remember much of that trip, and I didn’t understand much of it at the age of ten or so.

Teraz (sierpień 2019) – będąc dorosłym człowiekiem – też nie byłem w stanie ogarnąć umysłem ogromu okrucieństwa, tragedii, nieszczęścia i tej śmierci, która tam miała miejsce. Jest to tak nierealne i w moim przypadku niewyobrażalne (a jednak prawdziwe), że chciałem na fotografiach pokazać tę nierealność łącząc z klasyczną czarno-białą fotografią elementy grafiki, pokazując na rzeczywistych kadrach nierealność i niewyobrażalność okrucieństwa jakiego dopuścił się na człowieku drugi człowiek.

Now (August 2019), being an adult, I was also unable to grasp with my mind the enormity of cruelty, tragedy, misery and the death that took place there. It is so unreal and in my case unimaginable (and yet real) that I wanted to show this unreality by combining elements of graphics with classic black-and-white photography, showing in real frames the unreality and unimaginability of the cruelty committed by another human being.

Galeria projektu (Project Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.