W 2019 roku fotografowałem stare maszyny w odnowionym budynku elektrowni na terenie zabytkowej już kopalni Saturn w Czeladzi. Wówczas powstał cykl zdjęć “Nakrętki”.

In 2019, I photographed old machinery in the renovated power plant building on the site of the now historic Saturn mine in Czeladz. At that time, the photo series “Nuts” was created.

Po bez mała dwóch latach wróciłem do tych zdjęć (choć plan drugiej części projektu był w mojej głowie od samego początku). O ile “Nakretki”zdecydowałem się pokazać w konwencji czarno-białej, o tyle “Maszyny Pastelowe” z samego założenia muszą być pokazane w kolorze.

After almost two years I came back to these pictures (although the plan for the second part of the project was in my head from the very beginning). While I decided to show “Nuts” in black and white, “Pastel Machines” had to be shown in color.

Nie wiem czy w czasach swojej świetności te maszyny się podobały. Były codziennością dla pracujących przy nich operatorach. Zapewne nie traktowali ich jak dzieła sztuki – jeśli już to inżynierskie, bo wówczas rzeczywiście były nowatorskie.

I don’t know if in their heyday these machines appealed. They were everyday life for the operators working on them. Probably they didn’t treat them as works of art – if only as engineering masterpieces, because at that time they were indeed innovative.

Dzisiaj ja zachwycam się ich wyglądem. Ich konstruktorzy (jestem o tym przekonany) projektując je mieli również na względzie estetykę. Podobają mi się.

Today I delight in their appearance. Their designers (I am convinced of this) also had aesthetics in mind when designing them. I like them.

Zapewne wielokrotnie remontowane i odnawiane mienią się dzisiaj pięknymi pastelowymi barwami.

Probably repaired and renovated many times, they shine today in beautiful pastel colors.

Galeria projekty (Project Gallery)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.